Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Vater: Dux Johann Jakob (Jakob, "Garbrieles", "Nauer Josephes", "Josephes") (*1802-04 †1890-12-24)

Schritt 6: Kind: Kobler-Dux Maria Christina (*1854-04-12 †1886-07-07)

Schritt 7: Partner: Kobler Johann Alois (Alois, "Schwarzes") (*1856-03-28 †1913-08-22)

Schritt 8: Vater: Kobler Johann Jakob (Jakob, "Schwarzes", "Schwarzer") (*1827-06-08 †1905-07-20)

Schritt 9: Kind: Kobler Johann Paul (Paul, "Schwarzes") (*1850-05-15 †1893-01-03)

Schritt 10: Kind: Kühnis-Kobler Maria Franziska (*1874-03-02 †1944-08-13)

Schritt 11: Partner: Kühnis Johann Karl (Karl) (*1868-11-03 †1902-09-17)

Schritt 12: Vater: Kühnis Johannes (*1832-04-06 †1894-02-11)

Schritt 13: Kind: Kühnis Valentin Albert (Albert) (*1876-02-12 †1907-05-08)

Schritt 14: Partner: Kühnis-Steiger Maria Bertha (Bertha) (*1880-01-14)

Schritt 15: Identisch mit: Affolter-Steiger Maria Bertha (Bertha) (*1880-01-14)

Schritt 16: Partner: Affolter Karl

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)