Suchresultat

Verbindung:

Ausgangsperson Daniel Stieger.

Resultat:

Schritt 1: Vater: Stieger Niklaus

Schritt 2: Vater: Stieger August Hermann (August) (*1906-09-09 †1992-01-14)

Schritt 3: Mutter: Stieger-Dux Maria Josepha ("Josefina") (*1881-01-11 †1957-04-06)

Schritt 4: Vater: Dux August Ferdinand (August, "alt Verwalters") (*1842-02-08 †1908-02-01)

Schritt 5: Vater: Dux Johann Jakob (Jakob, "Garbrieles", "Nauer Josephes", "Josephes") (*1802-04 †1890-12-24)

Schritt 6: Partner: Dux-Stieger Anna Maria (*1806-10-15 †1840-11-03)

Schritt 7: Vater: Stieger Joseph (*1777-10-23 †1848-03-10)

Schritt 8: Vater: Stieger Johannes (*1750-01-11 †1796-11-26)

Schritt 9: Kind: Stieger Johann Jakob (Jakob, "Hanselisjoklis", "Josenhanses", "Joses") (*1776-09-14 †1861-08-01)

Schritt 10: Kind: Stieger-Stieger Maria Kreszentia (Kreszentia, "Jokelis", "Josenjokelis") (*1825-11-20 †1882-09-25)

Schritt 11: Kind: Stieger Johann Anton ("Eggtonisha[n]slis", "Eggtonis", "Egtonis") (*1849-11-02 †1898-08-15)

Schritt 12: Kind: Büchel-Stieger Maria Paulina Emma (Emma) (*1878-02-03)

Schritt 13: Partner: Büchel Johann Christian (*1875-06-22 †1945-04-08)

 

 

__________
Updated by Daniel Stieger (4 December 2005)